Tænketank - Politikudvikling for alle

22. november 2023


Bestyrelsen i kommuneforeningen besluttede kort før sommerferien, med afsæt i et oplæg fra vores Borgmesterkandidat Steen Vindum, at nedsætte en styregruppe med henblik på at etablere "Tænketanken for Fremtidens Silkeborg".

Styregruppen er nu færdig med dette arbejde, hvorfor vi er klar til at præsentere det for jer medlemmer. Der er tale om et meget ambitiøst projekt, som blandt andet skal sikre os synlighed i kommunen frem mod næste kommunalvalg, ligesom det skal understøtte vores arbejde for at blive repræsenteret i Regionsrådet og i Folketinget.

 Det er vores store håb, at initiativet bliver taget godt imod af jer medlemmer, og i har lyst til at deltage i et eller flere af de temamøder, som er kalendersat de kommende 12 måneder.

Styregruppens Notat er gengivet i sin helhed nedenfor.

NOTAT vedr. arbejdet i ”Tænketanken for fremtidens Silkeborg Kommune” BAGGRUND 

Venstre i Silkeborg Kommune har ultimo juni 2023 besluttet nedsættelse af en særlig arbejdsgruppe ”Tænketanken vedr. fremtidens Silkeborg Kommune”. Formålet med dette notat er præsentere hensigten og den samlede plan for de forestående omfattende arbejde i regi af tænketanken. Det står klart, at vi med dette initiativ sætter nye standarder for den vigtige politikudvikling ved aktiv inddragelse af alle interesserede borgere i debatten samt formulering af visioner og konkrete mål. Det er afgørende forudsætninger for hele arbejdet, at det tager afsæt i kommunens nuværende situation, er baseret på fakta samt er præget af økonomisk realisme og ansvarlighed. Myter og urealiserbare løfter bringer os ingen vegne, men fører kun til stor frustration hos borgerne. 

 FORMÅL MED TÆNKETANKEN 

 • At engagere og inddrage borgerne i en målrettet proces for politikudvikling i Silkeborg Kommune. 
 • At sikre bred inddragelse på tværs af de traditionelle partiskel. Herunder også inddragelse af relevante fagpersoner samt nøglepersoner i foreningslivet, erhvervslivet, organisationer osv. 
 • At danne grundlag for Venstres kommende handlingsprogram for Silkeborg Kommune (KV25). 
 • At styrke sammenhængskraften i hele kommunen. 
 • At være et effektivt bindeled mellem borgerne og det politiske niveau med hensyn til formulering af visioner og mål. Som en nyskabelse inden for politikudvikling i Danmark, hvor en alt for stor del af politikudviklingen foregår langt væk fra borgerne og virkelighedens verden – ikke mindst på det landspolitiske niveau. 

TÆNKETANKENS OPGAVE 

Tænketanken for fremtidens Silkeborg Kommune skal gennemføre en bredt inddragende proces (møderække) med fokus på politikudvikling og komme med et konkret oplæg til visioner og politiske mål, der kan danne grundlag for Venstres handlingsprogram for byrådsperioden 2026- 2029. Tænketanken skal være et aktivt of effektivt bindeled mellem borgerne og det politiske niveau. Som en nyskabelse inden for en ellers topstyret politikudvikling i Danmark.

KOORDINATION AF TÆNKETANKENS ARBEJDE 

Arbejdet i tænketanken, der er nedsat af Venstre i Silkeborg Kommune, arbejde ledes og koordineres af en styregruppe, der består af følgende personer: 

 • Formand og talsmand for tænketanken: Kristian Pihl Lorentzen
 • Næstformand for tænketanken/rep. for VU: Nikolaj Møller Jensen
 • Formand for kommuneforeningen: Søren Slott
 • Næstformand for kommuneforeningen: Christian Funch
 • Formand for byrådsgruppen/borgmesterkandidat: Steen Vindum
 • Webmaster og ansvarlig for sociale medier: Michael B. Sørensen 

ÅBENHED OG BREDDE I PROCESSEN 

Der skal i samarbejde med pressen, ved brug af sociale medier, og i kraft af omfattende annoncering sikres en høj grad af åbenhed i processen. Udfordringen er at engagere flest mulige borgere i tænketankens arbejde. Tænketankens opstartsmøde og de efterfølgende temamøder skal være åbne for alle interesserede, ligesom vi inviterer udefrakommende personer med faglig indsigt til oplægsholdere ved de respektive temamøder. Desuden vil vi ved udvalgte temamøder invitere oplægsholdere andre at demonstrere viljen til bred debat. Det er naturligt, at Venstres byrådsmedlemmer inden for de respektive politikområder er blandt de inviterede oplægsholdere. Korte og præcise indlæg af max 10 minutters varighed. Overskuelige hand outs udleveres til møderne med fakta for det pågældende tema – udarbejdet med data/fakta fra Silkeborg Kommune m.fl. 

TEMAMØDER OG OVERORDNET TIDSPLAN

2023: 

 • TOR 07 SEP kl. 19 i Medborgerhuset Sal A: OPSTARTSMØDE med drøftelse af tænketankens formål og arbejde, nemlig at sikre en faktabaseret debat (kommunens situation og nuv. politik) ledende frem til nye visioner og mål. Hvad skal Silkeborg Kommune være kendt for viden omkring? Overordnede prioriteringer?
 • TOR 28 SEP kl. 19 i Medborgerhuset Sal B: FAMILIELIV, BØRN OG UNGE – DET FRIE VALG
 • TOR 12 OKT kl. 19 i loungen JYSK PARK: SUND ØKONOMI SAMT ERHVERVSPOLITIK
 • TIR 24 OKT kl. 19 på Kjellerup Friplejehjem: OMSORG, VÆRDIGHED OG FRIT VALG - ÆLDREPOLITIK
 • MAN 06 NOV kl. 19 i Gjern Kultur- og Idrætscenter: ET GODT LIV FOR ALLE - SOCIAL, HANDICAP OG PSYKIATRI
 • ONS 22 NOV kl. 19 i AIKC Hallen, Ans: EN GRØN KOMMUNE - NATUR, MILJØ, KLIMA, VANDLØB OG TANGE SØ
 • TOR 14 DEC kl. 19 i Lunden, sal 3: REGIONALPOLITIK OG SUNDHED, herunder SILKEBORG SYGEHUS

2024:

 •  Primo JAN 24: LÆNGERE PÅ LITEREN - ADMINISTRATION OG BORGERNÆR SERVICE 
 • Ultimo JAN 24 i Them: SAMMENHÆNG I KOMMUNEN - GOD BALANCE MELLEM LAND OG BY. - 
 • FEB 24: Mødepause. Generalforsamlinger i V-vælgerforeningerne
 • Primo MARTS 24: ARBEJDSMARKEDSPOLITIK – ALLE UNGE MED PÅ SPILLEBANEN
 • Ultimo MARTS 24 (på en skole): SKOLEPOLITIK – VORES INVESTERING I FREMTIDEN 
 • Primo APR 24 (på museum): KULTUR, EVENTS OG FORENINGSLIV – FYRTÅRNE OG BREDDE
 • Ultimo APR 24 i Thorning: RETTIDIGE RAMMER - KOMMUNEPLAN, LOKALPLANER, TRANSPORT OG INFRASTRUKTUR
 • Primo MAJ 24: Internt møde med OPSAMLING på temamøderne. Katalog med visioner og konkrete mål for de enkelte politikområder behandles. - 
 • Ultimo MAJ 24 i Lunden: Resultatet af tænketankens arbejde præsenteres ved et særligt kommuneforeningsmøde med deltagelse af alle interesserede samt pressen. 
 • JUN-SEP 24: Arbejdsgruppen laver udkast til Venstres foreløbige handlingsprogram til KV25 mhp. behandling i kommuneforeningen i sammenhæng med opstilling af kandidater til KV25. 

PRAKTIK OMKRING TEMAMØDERNE

 • Alle møderne annonceres tydeligt i MJA, EKSTRAPOSTEN og KJELLERUP TIDENDE samt på sociale medier. Kvart sides annoncer
 • Der serveres gratis kaffe og kage i pausen til alle temamøderne. Øl/vand kan købes
 • Alle interesserede er velkomne. Særlige oplægsholdere inviteres
 • Kristian Pihl udarbejder en samlet oversigt over alle planlagte møder med info om tema, tid, sted, oplægsholdere og evt. engagerende spørgsmål, der annonceres. Oversigten opdateres løbende
 • Pressen er velkommen til at deltage i alle møderne
 • Kristian Pihl leder slagets gang på møderne og er ansvarlig for koordineret opfølgning i tæt samarbejde med styregruppen
 • Referenter ved møderne udpeges, så alle vigtige points og konklusioner samles op. Efter hvert møde udarbejdes et notat om det pågældende politikområde med vision og konkrete politiske mål
 • Kontakt til pressen om tænketankens arbejde varetages af Kristian Pihl efter koordination med styregruppen