Fokus på social, handicap og psykiatri

22. november 2023

TÆNKETANK SATTE FOKUS PÅ SOCIAL-, PSYKIATRI- OG HANDICAPPOLITIK

Stor tak til Ann-Katrine Kviesgaard, formand for Ungdomskredsen, Dansk Handicapforbund, Janni Vendelbo, leder hos Kirkernes Sociale Arbejde samt byrådsmedlemmerne Mads Frandsen og Kern Oddershede for fremragende oplæg om aftenens tema. 

Tak de de omkring 30 deltagere for en særdeles engageret og konstruktiv debat om hjælp til borgere med særlige behov. Herunder om civilsamfundets og de frivilliges uhyre vigtige rolle som supplement til kommunens indsats. Jeres gode pointer er noteret grundigt ned, så de kan omsættes til politik og handling i årene frem.


FOKUS PÅ SOCIAL-, PSYKIATRI- OG HANDICAPPOLITIK

Af byrådsmedlem Mads Frandsen (V), byrådsmedlem Kern Oddershede (V) samt Nikolaj Møller Jensen og Kristian Pihl Lorentzen, hhv. næstformand og formand for Tænketanken for fremtidens Silkeborg Kommune.
Alle har krav på et godt liv
I mandags gennemførte vi det fjerde i rækken af i alt 14 åbne debatmøder i regi af Tænketanken for fremtidens Silkeborg Kommune. Aftenens hovedtema var Social-, psykiatri- og handicappolitik med følgende kernespørgsmål: Hvordan sikrer vi et godt liv for alle borgere? Hvordan hjælper vi bedst de psykiatriske patienter? Hvad er vigtigt for handicappede borgere? Kommunens rolle contra civilsamfundets (de frivilliges) rolle?
Socialudvalgets budget til varetagelse af kommunens opgaver på området har været stigende i de senere år. Overstiger nu 500 millioner kroner om året. Det er en tendens i hele landet, at der er øget behov til borgere inden for det specialiserede område. Og at staten ikke kompenserer kommunerne tilstrækkeligt for de øgede udgifter. Silkeborg Kommune har fokus på, at alle har krav på et godt liv med muligheder og trivsel. Tidlig indsats er afgørende. Det samme er en god dialog med borgere og pårørende samt de frivillige organisationer. 
Som eksempel på den uundværlige frivillige indsats fortalte Janni Vendelbo om arbejdet i regi af Kirkernes Sociale Arbejde, der årligt rækker ud til 3500 borgere ved hjælp af 200 frivilliges indsats. Der arbejdet ud fra princippet om ”hjælp til selvhjælp”. Det kan dreje sig om hjælp ved skilsmisse, sygdom, dødsfald blandt de nærmeste, flytning m.v. for borgere, der ikke selv har et netværk. Julehjælp og julegaver til værdigt trængende er også en vigtig indsats – 2000 borgere får julehjælp i kommunen hvert år. Til støtte for civilsamfundets indsats afsætter kommunen årligt 3,6 mio. kr. i de såkaldte §18-midler. Der hersker ingen tvivl om, at der opnås en enorm effekt for disse midler. 
Der er 600.000 borgere i Danmark, der har en eller anden for handicap – fysisk eller psykisk. Disse borgere har i større elle mindre grad behov for hjælp til at fungere og få et værdigt liv i hverdagen. Mange handicappede ønsker at kunne bidrage på arbejdsmarkedet – evt. med nogle få timer om ugen. Her er ordningen med tilskud til virksomheder vigtig. 
Den engagerede debat på mødet afdækkede et klart behov for en bedre overgang mellem livsfaser – fx ved overgangen til myndig ved 18 år. Mange unge havner i ”ingenmandsland”. Der skal være en mere koordineret overgang, hvor hidtidige sagsbehandlere, forældre m.fl. hjælper den unge borger godt og trygt på vej. At inddrage forældrene hos myndige unge borgere kræver dog en lempelse af de nuværende firkantede regler. 
Frivillighedscentret i Silkeborg er et rigtig godt sted, hvor de frivilliges organisationer og foreninger mødes til koordination og gensidig støtte. Det er herunder vigtigt, at borgerne orienteres effektivt om de mange gode tilbud om hjælp samt at potentielle frivillige orienteres om mulighederne for at yde en indsats. Vigtigt at kommunen og alle vi andre påskønner de frivilliges indsats. 
Tak for et fantastisk møde med flot deltagelse og engagement.