Silkeborg Kommune er en naturmæssig højborg

4. december 2023


VELBESØGT MØDE i Ans. det femte i rækken af i alt 14 åbne debatmøder i regi af Tænketanken for fremtiden for Tange Sø. 

Af 2. viceborgmester Steen Vindum (V) samt Nikolaj Møller Jensen og Kristian Pihl Lorentzen, hhv. næstformand og formand for Tænketanken for fremtidens Silkeborg Kommune.

På mødet søgte vi svar på følgende kernespørgsmål: Hvad skal være Silkeborg Kommunes natur- og klimapolitik?

  • Skal der være mere plads til menneskers aktivitet i naturen?
  • Er vandstanden i Gudenåen for høj?
  • Skal vi have indhegnede urørte skove?
  • Hvad er den gode kompromisløsning for Tange Sø?
Silkeborg Kommune er begunstiget med enorme naturværdier i form af vidtstrakte skovområder samt store søer og vandløb. Silkeborg er dermed en naturmæssig højborg, der har optimale forudsætninger for at være Danmarks Outdoorhovedstad. Vi har et ansvar for at værne om naturen og arternes mangfoldighed, hvilket afspejles i kommunens ambitiøse naturpolitik. Silkeborg har ligeledes en ambitiøs klimapolitik, hvor målet er CO2-neutralitet for hele kommunen senest i 2045. Her er omstilling til grøn energi et af de primære virkemidler, herunder eksempelvis via satsning på solceller på tagene af kommunale bygninger, udlejningsejendomme og erhvervsbygninger. Det står dog klart, at lovgivningen ofte virker hæmmende for solceller på taget – det skal vi have ændret.

Der var ved mødet bred enighed om, at vandstanden i bl.a. Gudenåen er generelt alt for høj med deraf følgende ødelæggelser og forsumpning af ådalene. Vi skal fjerne ophobede aflejringer, som bremser vandet – fx mellem Kongensbro og Tange Sø. Desuden bør vandløbsloven præciseres, så der slås grøde efter behov, så vandstanden holdes nede og så åerne bedre kan klare store nedbørsmængder uden straks at gå over deres bredder.

I debatten om skove var der på mødet udbredt modstand imod indhegnede statsskove, der drives som urørt skov. Eksempelvis ved Kompedal Plantage. Globalt set er der en enormt problem med biodiversiteten, men når de gælder de danske skove, så viser fakta, at biodiversiteten har det langt bedre, end det dystre billede, der er manet frem i pressen. Faktisk er biodiversiteten i fremgang i skovene som følge af skånsom og naturnær skovdrift siden 1980’erne. Derfor skal vi ikke gå i panik og udlægge store arealer med urørt skov med deraf følgende enorme negative konsekvenser. Herunder langt mere CO2 i atmosfæren samt øget mangel på træ til flis og bæredygtigt byggeri. Og vi skal da slet ikke vandalisere flotte store træer med det mål, at de blot skal rådne op i skovbunden. Derimod skal vi satse på mosaikskov, hvor man tilgodeser alle vigtige hensyn til klima, træforsyning, biodiversitet og fri adgang til naturen.

I debatten om Tange Sø var der stærk enighed om, at søen skal bevares med gennemstrømning af Gudenåens vand. Den oplagte kompromisløsning er et effektivt nyt laksestryg ved Tangeværket, hvor alle fiskearter kan passere op og ned uhindret. Det forventes, at der i løbet af 2024 indgås en aftale mellem regeringen og folketingets partier om den fremtidige løsning for Tange Sø. Det vil bl.a. åbne for perspektivet om produktion af store mængder grøn fjernvarme ved Tangeværket.

Tak til de mange deltagere for stort engagement og en inspirerende debat. Jeres guldkorn er noteret ned. Vi ser nu frem til det det sjette møde i Tænketanken, der holdes i Lunden den 14. december med kommunens sundhedspolitik og bevarelse af Silkeborg Sygehus som hovedtemaer.      

Slideshow fra mødet:

Temamøde i Ans

Klima og miljø d. 22. november