En sammenhængende kommune

29. januar 2024

Torsdag d. 25. januar gennemførte vi i Them Medborgerhus det ottende i rækken af debatmøder i regi af Tænketanken for fremtidens Silkeborg Kommune. På mødet søgte vi svar på bl.a. følgende kernespørgsmål: Har vi sammenhæng og god balance mellem land og by i Silkeborg Kommune? Skal der være mere plads til bosætning, erhverv og aktivitet på landet? Hvordan fungerer lokalrådene som bindeled til kommunen? 

Centralisering og urbanisering har i flere årtier været en generel tendens i Danmark. De største byer oplever stor tilflytning – ikke mindst af yngre mennesker. Siden 2008 er beskæftigelsen i Danmark øget med 275.000 personer. Uhyre positivt. Knapt så godt er det, at 4 ud af 5 nye job er opstået i København og Aarhus med omegn med deraf følgende skævvridning af landet på sigt. Den samme tendens ses på kommune niveau, hvor hovedbyen ofte oplever fremgang på bekostning af de mindre byer. Vi kan dog med tilfredshed slå fast, at der i Silkeborg Kommune generelt opleves en god sammenhæng og en forholdsvis balanceret udvikling. Her er plads til et godt liv og virkelyst i både by og på land. Landsbyerne har med deres forskellighed store værdier, som værdsættes af lokalbefolkningen. Silkeborg er kommunens stærke lokomotiv, men vi skal sørge for at få alle vognene med på toget. Der skal være ligeværdighed mellem by og land. 

Sundheds- og Nærhedsudvalget lægger på vegne af byrådet stor vægt på at sikre nærhed og dialog i forhold til alle dele af kommunen. De 29 lokalråd spiller i den forbindelse en afgørende rolle som borgernes bindeled til politikere og embedsværk. Sammen med byplanansvarlige for hvert lokalområder vil den nye ordning med kontaktpersoner fra byrådet komme til at styrke dette vigtige samarbejde. Appen ”Giv et praj” fungerer godt – afføder hurtig handling når borgere indberetter fx hul i vejen, problemer med fortove eller sprunget pære i gadelys. Der er afsat pæne puljer, der kan søges til støtte for lokale initiativer.  

De konstruktive indlæg fra lokalrådene i Them-Salten, Gjern og Blicheregnen viste dog, at der er også er plads til forbedringer. Det er afgørende, at beslutninger ikke træffes før kommunen hører lokalrådene om en sag. I modsat fald føler de lokale ildsjæle sig til grin. Vigtigt er det, at lokalrådene bistås, så det er nemt at sende ansøgninger m.v. Konkret foreslås, at kommunens status som ”Outdoorhovedstad” bredes mere ud ved hjælp af informationspavillioner rundt i kommunen på naturskønne steder som fx Gjern Bakker, Tange Sø og skovene i syd. Desuden blev der med henvisning til Planloven fra januar 2019 efterlyst igangsætning af arbejdet med strategisk landsbyplanlægning som et nyt og tiltrængt element i kommunens strategier og planer. Alt sammen med afsæt i lokalsamfundenes forskellighed, styrker og værdier. Foreningslivet spiller stor rolle. Det blev slået fast, at haller spiller en afgørende rolle i lokalsamfundene, hvor unge ikke kan gå i biografen eller benytte den brede vifte af fritidsaktiviteter, der findes i større byer. 

Tak for et flot engagement ved mødet – ikke mindst til deltagerne fra kommunens lokalråd. Jeres konstruktive indspark er noteret. 

Slides fra oplægsholderne kan ses herunder.

Oplæg fra Kristian Pihl Lorentzen: Klik her

Oplæg fra Steen Vindum og Anders Hartvig: Klik her

Oplæg fra Blicheregnens Lokalråd: Klik her