Blicheregnens Venstrevælgerforening

22. november 2022

Referat bestyrelsesmøde i Blicheregnens Venstrevælgerforening tirsdag den 29. marts 2022 kl. 19,30 hos Anette Ruskjær

Til stede:

Christian Funch, Jens Jakob Andersen, Kern Oddershede, Anette Ruskjær

Afbud:

Erik Søndergaard, Morten Vehl Revsbech

 Dagsorden:

·         Godkendelse af dagsorden samt af referat fra bestyrelsesmødet 5. marts

·         Diverse indberetninger, herunder indsendelse af oplysninger til VLO og kommuneforening

·         Møde vedrørende Ny Hærvejsmotorvej

·         Nye vedtægter i Venstre

·         Nyt fra Kommuneforeningen

·         Nyt fra kommunalbestyrelsen

·         Eventuelt

 Godkendelse af dagsorden samt af referat fra bestyrelsesmødet 5. marts:

Godkendt uden bemærkninger

 Diverse indberetninger, herunder indsendelse af oplysninger til VLO og kommuneforening:

Anette tager sig af alle det praktiske omkring ovenstående.

 Møde vedrørende Ny Hærvejsmotorvej:

Christian har fået en tilbagemelding fra lokalrådet, som har sagt nej tak til at deltage i et arrangement med begrundelse i, at Lokalrådet er et upolitisk råd, så det ønsker man ikke.

Der arbejdes videre med aktuelle datoer.

Der arbejdes endvidere videre med at skabe et samarbejde omkring arrangementet med følgende lokale venstre foreninger samt LOF:

·         Kjellerup Nordøst Venstrevælgerforening

·         Vinderslev Kjellerup Venstrevælgerforening

·         LOF

 Nye vedtægter i Venstre:

Jens Jakob deltager i vedtægtsmødet den 20. april i Herning. Der er temmelig store ændringer i spil. Så det er vigtigt, at der er en fra bestyrelsen, der deltager.

 Nyt fra Kommuneforeningen:

Der har været konstituerende bestyrelsesmøde i kommuneforeningen torsdag, den 17. april.  Formandens tanker for fremtiden er, at der samarbejdes på tværs, at man respekterer hinanden, at der bliver talt åbent til og om hinanden og ikke mindst, at man hurtigt kommer til at tale politik. FU bliver reduceret til 5 personer, som består af formanden, næstformanden, kasserer, sekretær og en repræsentant for VU. Det er formandens hensigt, at FU kun skal agere i hastesager. Det vil blive kommuneforeningsbestyrelse, der vil blive det primære beslutningsorgan. Søren Sloth blev valgt som næstformand. Genvalg af kasserer og sekretær.

 Nyt fra kommunalbestyrelsen:

Kern tilkendegav, at der er et godt samarbejde i Venstres byrådsgruppe.  Kern gav en almindelig orientering om arbejdet i byrådet de første 3 måneder.

 Eventuelt

Christian har tilmeldt sig GBDR-webinar.

 På vegne af Blicheregnens Venstrevælgerforening

Anette Ruskjær, sekretær


Referat fra ekstraordinær generalforsamling Blicheregnens Venstre vælgerforening 29/3 2022

Dagsordenen:

1.      Valg af stemmetællere

Kern Oddershede og Jens Jakob Andersen blev foreslået og efterfølgende valgt

2.      Valg af dirigent

Arne Ruskjær blev foreslået og efterfølgende valgt. Arne sikrer sig, at generalforsamlingen er lovligt indvarslet. Det konstateres at være tilfældet.

3.      Valg af formand

a.      Bestyrelsen forslår Christian Funch

Det indkomne forslag blev efterkommet. Christian Funch er valgt som formand.

4.      Valg af suppleant til bestyrelsen

a.       Bestyrelsen foreslår Morten Vehl Revsbech

Det indkomne forslag blev efter kommet. Morten Vehl Revsbech er valgt til bestyrelsen.

5.      Eventuelt

Intet under eventuelt

Dirigenten takkede for god ro og orden, og erklærer den ekstraordinære generalforsamling for afsluttet.


Kære medlemmer

 Eftersom jeg på Venstre Kommuneforening i Silkeborgs generalforsamling den 1. marts 2022 blev valgt til formand for kommuneforeningen, finder jeg det nødvendigt at trække mig som formand for Blicheregnens Venstrevælgerforening, da jeg rigtig gerne vil bruge alle mine kræfter på at samle Venstre i Silkeborg Kommune.

 Derfor indkalder jeg til

ekstraordinær generalforsamling i Blicheregnens Venstrevælgerforening

Ekstraordinær generalforsamling afholdes tirsdag, den 29. marts, Sølunden 27, Hvam, 8620 Kjellerup kl. 19.30.

Dagsordenen er:

1.      Valg af stemmetællere

2.      Valg af dirigent

3.      Valg af formand

a.       Bestyrelsen forslår Christian Funch

4.      Valg af suppleant til bestyrelsen

a.       Bestyrelsen foreslår Morten Vehl Revsbech

5.      Eventuelt

Med venlig hilsen

 Morten Vehl Revsbeck

Formand for Venstre i Silkeborg Kommune


Du er altid velkommen til at kontakte os, hvis du har spørgsmål, ris eller ros, eller hvis du ønsker at blive medlem af Blicheregnens Venstre.

CHRISTIAN FUNCH

Formand og kasserer

E-mail: christianfunch@hotmail.com

Telefon: 29 86 68 92

Bopæl: Thorning

Kern Oddershede

Kern Oddershede

Næstformand

E-mail: kern@post10.tele.dk

Telefon: 4080 1782

Bopæl: Thorning


Anette Ruskjær

Anette Ruskjær

Sekretær

E-mail: ny.nipgaard@gmail.com

Telefon: 21670549

Bopæl: Vium/Hvam


Jens Jacob Andersen

Bestyrelsesmedlem

E-mail: jja@fiberpost.dk

Telefon: 21464001

Bopæl: Kjellerup


ERIK SØNDERGAARD

bestyrelsesmedlem
E-mail: es3727822@gmail.com

Telefon: 86667115

Bopæl: Silkeborg

Referat konstituerende bestyrelsesmøde

Blicheregnens Venstrevælgerforening lørdag, den 5. marts 2022 kl. 9 hos Anette Ruskjær

Til stede:

Morten Vehl Revsbech, Christian Funch, Jens Jakob Andersen, Kern Oddershede, Anette Ruskjær

Fraværende:

Erik Søndergaard

 

Dagsorden:

·         Konstituering

·         Opsummering af kommuneforeningens generalforsamling

·         Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

·         Møde vedrørende Ny Hærvejsmotorvej

·         Eventuelt

Konstituering:

Bestyrelsen blev konstitueret i fuld enighed, uden valg, og ser ud som følger:

Formand:                                      Morten Vehl Revsbech

Næstformand:                                                         Kern Oddershede

Kasserer:                                       Christian Funch

Sekretær:                                      Anette Ruskjær

Menigt medlem:                        Jens Jakob Andersen

Menigt medlem:                         Erik Søndergaard

 

Opsummering af kommuneforeningens generalforsamling

Generelt en god og konstruktiv generalforsamling. Poul Berggren gik af som formand for kommuneforeningen. Som ny formand blev Morten Revsbech valgt.

 

Indkaldelse til ekstraordinær generalforsamling

Efter generalforsamlingen i Blicheregnens Venstrevælgerforening, hvor Morten Vahl Revsbech blev valgt til formand, er Morten blevet valgt som formand for Venstre i Silkeborg Kommuneforening. Da Morten ønsker at kunne lægge alle sine kræfter i det arbejde, har han valgt, at han trækker sig som formand for Blicheregnens Venstrevælgerforening, men vil rigtig gerne forsætte som menigt medlem i Blicheregnens Venstrevælgerforening.

 

Møde vedrørende Ny Hærvejsmotorvej

Christian har taget kontakt til Kristian Phil Lorentzens sekretær for at få ledige datoer for et møde angående Ny Hærvejsmotorvej. Christian har ingen tilbagemelding fået endnu, men vil rykke for svar.

Der var enighed om at Blicheregnens Venstrevælgerforening skal invitere følgende foreninger til et samarbejde omkring et sådant møde.  Det drejer sig om følgende foreninger:

1.       LOF v/Lars Møller – Anette kontakter Lars

2.       Blicheregnens Lokalråd – Christian kontakter formanden/formandinden

3.       Lokalråd, Sjørslev-Demstrup – Christian kontakter formanden

a.       Klode Mølle initiativtager til ændring af linjeføring

b.       Hauge initiativtager til ændring af linjeføring

c.       Arne Ruskjær til ændring af linjeføring

 

Eventuelt

·         Kern Oddershede refererede kort fra sit sygeleje omkring helhedsplanen for Thorning området. Økonomi- og Erhvervsudvalget har sendt TKI projektet til Plan- og Vejudvalget som skal lave en helhedsplan for området indeholdende TKI. Udvalget har møde allerede nu på onsdag, hvor det er på dagsordenen.   

 På vegne af Blicheregnens Venstrevælgerforening

Anette Ruskjær


Generalforsamling Blicheregnens Venstre vælgerforening 22/2-2022

 

Velkomst ved formanden.

Dagsorden ifølge vedtægterne

1. Valg af stemmetællere

Heidi Andersen og Lars Møller foreslået og efterfølgende valgt.

2. Valg af dirigent

Formanden foreslår Jørgen Rask. Jørgen valgt og takker for valget.

Jørgen sikrer sig at generalforsamlingen er lovligt varsel og indkaldt.
Det konstateres at være tilfældet.

3. Formandens beretning og drøftelse af foreningens forhold

Formand Anette Ruskjær fremlægger sin formandsberetning for 2021.

Forsamlingen tog formandens beretning til efterretning.

 

4. Behandling af regnskab

Kasseren, Christian Funch fremlagde regnskabet, og gennemgik posterne
årets overskud udgør 430 kr. og egenkapitalen ultimo udgør 3.350 kr.
Regnskabet blev godkendt.

5. Behandling af indkomne forslag

Der er ingen indkomne forslag

6. Fastsættelse af kontingent for det kommende år

Bestyrelsen har forslået 400 kr.
Der stilles fra salen et modforslag på 390 kr.
Efter en debat blev bestyrelsens forslag vedtaget.

7. Valg af formand

Anette ønsker ikke genvalg som formand, men ønsker at man skal bakke op om hendes forslag til afløser, Morten Vehl Revsbeck.

Forslag til formandskandidater indleveres på stemmeseddel 1.

Der er indkommet et forslag, Morten Vehl Revsbeck.
Morten er herefter valgt.

 8. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

På valg: Kern Oddershede Morten Vehl Revsbeck

Forslag til kandidater indleveres ved stemmeseddel nummer 2.
                             Forslået er:

                                                          Kern Oddershede
                                                          Anette Ruskjær

Der er ikke andre kandidater, og begge er således valgt.

9. Valg af delegeret til landsmødet

Generalforsamlingen giver bestyrelsen mandat til at udpege delegeret til landsmøde.

10. Valg af revisorer og suppleanter for et år

Nuværende Revisorer:
Agner Sejdelin Christensen
Ejner Knudsen

Agner ønsker genvalg. Ejner ønsker ikke genvalg.
Heidi Andersen foreslået.

Agner Sejdelin Christensen og Heidi Andersen er valgt.

Verner Koch blev genvalgt som revisorsuppleant.

11. Eventuelt

Næstformand Kern Oddershede takker Anette for hendes tid som formand, og takker endvidere både Anette og Arne for støtten i valgkampen.

Lars Møller takker også Anette for indsatsen, og gør endvidere opmærksom på initiativerne i LOF.
Herunder gør han særligt opmærksom på, at der dannes lokale grupper i LOF-regi som skal bemandes.

 Dirigenten takker for god ro og orden, og erklærer generalforsamlingen afsluttet.


Mødereferat af 11/12-2021

Mødested: Anette Ruskjær

Deltagere: Anette Ruskjær (fmd), Kern Oddershede, Christian Funch, Jens Jakob Andersen, Erik Søndergård, Morten Vehl Revsbeck.

Agenda

1.       Godkendelse af Referat fra forrige møde.

Godkendt uden bemærkninger

 2.       Opsummering af bestyrelsesmøder i Kommuneforening og Valgbestyrelse

Under gennemgang af punktet blev det klart, at reklamekampagne under valgkampen har fremstået delvist ustruktureret, hvilket med sandsynlighed kan tillægges travlhed og periodevis tvivl om den organisatoriske styring.

Kommuneforeningsmøderne har i nogen grad båret præg af manglende mødeledelse og mødedisciplin.  Det har herunder været svært at skelne mellem den politiske dagsorden og den organisatoriske dagsorden, da det ikke er formået at holde disse adskilt gennem valgforløbet. Dette bl.a. med mulig baggrund i rollesammenfald, idet kommuneforeningsformand også var opstillet kandidat til både byråd og regionsråd. Det vurderes fra Blicheregnens Venstrevælgerforening at det ikke har været fordelagtigt, at dette var tilfældet. Det foreslås at man fremadrettet, såfremt man ønsker opstilling til valg, frastår organisatorisk ledende poster, for at have bevare de rene linjer.

 Det påpeges dog, at Jarl Goridsens sparring og styring var et kærkomment tiltag, som var med til at skabe en rød tråd i dele af valgkampen.

 Vores lokale kandidat Kern Oddershede havde et flot valg, og blev valgt ind i byrådet for den kommende periode. Generelt havde Venstre et flot valg i Thorning, endda med pæn fremgang i stemme%. Dette tillægges Kerns lokale popularitet, samt en velgennemført valgkamp.

 3.       Evaluering af valgkamp

Se oplæg til fremadrettet proces i særskilt dokument.

 4.       Næste møde

Der planlægges på et møde umiddelbart efter nytår, så vi kan få planlagt Generalforsamling i god tid. Dato for Generalforsamling vil være 22 februar 2022 og afholdes hos Anette Ruskjær.

Vi vil forsøge at få Ulrik Wilbek med som gæstetaler, med hans vurdering af en kommende Hærvejsmotorvejs betydning for det kommunale grænseland.

 Til Generalforsamling vil Kern Oddershede og Morten Vehl Revsbeck være på valg. Begge tilkendegiver ønske om genvalg.

 Formand Anette Ruskjær tilkendegiver ønske om genvalg som formand.

 5.       Eventuelt

Christian redegjorde kort for økonomien, og foreslår en stigning i kontingent fra nuværende 350,- DKK til fremadrettet at antage 400,- DKK gældende fra 2023. Dette skal dog fremlægges og godkendes på generalforsamlingen.

 Med Venlig Hilsen

 Morten Vehl Revsbeck

Referent


Referat af bestyrelsesmøde i Blicheregnens Venstre

torsdag, den 23. september kl. 19 hos Anette

  Møde deltager: Anette Ruskjær, Kern Oddershede, Christian Funch, Jens Jacob Andersen, Erik Søndergaard. Afbud fra: Morten Revsbeck

  1. Godkendelse af referatet fa sidste møde
  Ingen bemærkninger

  2. Opsummering af bestyrelsesmøder i kommuneforeningen i Silkeborg Kommune og valgbestyrelsen.

  Der blev givet et kort resumé af møderne i kommuneforeningen i Silkeborg Kommune og valgbesty-relsen.

  3. Hvor langt er vi med valgkampagne?
  De sidste detaljer omkring valgkampen blev sat på plads. Valgkampen skulle nu gerne være kørt i stilling.

  4. Eventuelt
  Ønsker om valgstyrer og valgtilforordnede blev aftalt. Ønskerne er indberettet til kommunefor-eningens formand Poul Berggren og Venstres gruppeformand Flemming Heiberg

  Anette Ruskjær
  Formand for Blicheregnens Venstrevælgerforenin

___________________________________________________________________________________

Referat af bestyrelsesmøde 

i Blicheregnens Venstrevælgerforening 

mandag, den 7. juni 2021 kl. 19 Sølunden 27

Mødedeltager:  Anette Ruskjær, Kern Oddershede, Christian Funch,  Jens Jacob Andersen og Erik Søndergaard, afbrud: Morten Revsbeck

1.       Opsummering af generalforsamlingen i Silkeborg Venstres Kommuneforening, torsdag, den 27. maj. Vi har taget formandens beretning til efterretning og har ingen yderligere kommentarer.

2.       Bestyrelsesmedlem til Kreds Nord. Christian Funch vil være Blicheregnens Venstrevælgerforenings Kreds Nords bestyrelsesmedlem

3.       Stemmetæller til opstillingsmødet den 10. juni. Erik Søndergaard vil være stemmetæller. Der vil komme en tilbagemelding fra Morgen Revsbeck i løbet af tirsdag, den 8. juni.

4.       Dokumenter til banken til ændring af kasserer. Alle de praktiske ting omkring kasserere skifte blev foretaget.

Referent Anette Ruskjær

___________________________________________________________________________________

referat af Blicheregnens Venstrevælgerforenings Generalforsamling 

den 17-05-2021 kl. 19,00 Sølunden 27, 8620 Kjellerup.

Aftenen startede med et meget spændende og inspirerende indlæg, hvor Ulrich Fredberg tog udgangspunkt i sine fire år i regionsrådet, 40 år i sundhedsvæsnet med de seneste 23 år i Silkeborg. Ulrich fortalte om sin baggrund for at gå ind i politik. Han er klar til at se fremad og tage udfordringerne op både i Regionsregi og når/hvis han vælges til Folketinget. Man skal ”fløjte på vej til arbejde” og altid arbejde for ”hurtig implementering af de gode ideer”.  
Anette Ruskjær takkede for det gode indlæg, hvorefter der var kaffepause. 

Selve generalforsamlingen blev afviklet jf. dagsorden angivet i Venstres vedtægter:

1.       Stemmetællere blev Agner S. Christensen og Anders Arenfeldt.

2.    Dirigent Jørgen Rask.

3.   Formandens beretning og drøftelse af foreningens forhold:
Formand Anette Ruskjær kom bl.a. ind på den oplevede Kommunalpolitik i Silkeborg Kommune og politikken i Region Midt Vest, samt politik på landsplan midt i en coronatid. Herefter var der en god drøftelse af udviklingen lokalt siden sidste generalforsamling. Beretningen blev godkendt.

4.   Behandling af regnskab. Godkendt uden bemærkninger.

5.  Behandling af indkomne forslag. Ingen forslag.

6.  Fastsættelse af kontingent for det kommende år. Uændret, men bestyrelsen vil til næste generalforsamling se på behovet for forøgelse af kontingentet.

7.  Valg af formand. Anette Ruskjær blev valgt.

8.  Valg bestyrelsesmedlemmer og suppleanter, følgende blev valgt:

Morten Revsbeck, Kern Oddershede, Christian Funch, Erik Søndergård og Jens Jacob Andersen.

9.  Valg af delegeret til landsmødet, over lod generalforsamlingen til den nye bestyrelse.

10. Valg af 2 revisorer og suppleanter for et år

      Revisorer: Agner Sejdelin Christensen og Ejnar Knudsen blev valgt. Suppleant blev Verner Kok.

11. Eventuelt, Formanden takkede Verner Kok for rigtig mange års tro og meget pligtopfyldende arbejde for foreningen.

___________________________________________________________________________________

Referat af konstituerende bestyrelsesmøde

Blicheregnens Venstrevælgerforening 26 maj 2021

Til stede:

Anette Ruskjær, Christian Funch, Kern Oddershede, Erik Sørensen, Jens Jacob Andersen, Morten Vehl Revsbeck.

Dagsorden:

·         Konstituering

·         Gennemgang og forberedelse af kommuneforeningens            generalforsamling

·         Kommende kommunalvalg

·         Eventuelt

Mødet havde en kort dagsorden, men til med gengæld emner, der gav mulighed for en god dialog.

Konstituering:

Bestyrelsen blev konstitueret i fuld enighed, uden valg, og ser ud som følger:

Formand:          Anette Ruskjær

Næstformand: Kern Oddershede (Valgt for et år)

Kasserer:          Christian Funch (Valgt for to år)

Sekretær:         Morten Vehl Revsbeck (Valgt for et år)

Menigt medlem Erik Sørensen (Valgt for to år)

Menigt medlem Jens Jacob Andersen (Valgt for to år)

Gennemgang og forberedelse af kommuneforeningens generalforsamling:

Under punktet var der fem større emner, der gav anledning til mange gode snakke samt afklaring af gældende regler for valg til kommuneforeningen.

Der var en kort gennemgang af programmet for kommuneforeningens generalforsamling, hvor alle var enige om at Blicheregnen ville møde fuldtalligt.

Endvidere var der gennemgang og dialog vedr. punktet indkomne forslag pkt. 5 til kommuneforeningens generalforsamling, som var fremsat af Blicheregnen på vegne af Blicheregnens generalforsamling. Punktet omhandlede Blicheregnens ønske om at regler der er gældende for valg til kommuneforeningens bestyrelse samt forretningsudvalg skal overholdes, så man kan være sikker på retsmæssig deltagelse på møder. Det anses ikke som acceptabelt, at man i forretningsudvalget inviterer personer, der ikke er berettiget til deltagelse, idet det er i strid med forretningsudvalgets vedtægter og regler.

I forbindelse med dette emne gennemgik vi samtidig reglerne for netop valg til kommuneforeningens bestyrelse samt forretningsudvalget, idet der hos enkelte medlemmer var tvivl herom. Christian Funch og Anette Ruskjær gave en grundig gennemgang af regler og vedtægter.

Det efterfølgende emner under dette punkt var det kommende valg af formand for kommuneforeningens bestyrelse, idet det var velkendt at Kristian Friis havde valgt at trække sig efter mange år på posten.

Som sidste punkt vedrørende kommuneforeningens generalforsamling var drøftelsen, om man fra Blicheregnen ville bakke op om 3 eller 5 opstillede kandidater til det kommende regionalvalg. Der var fuld enighed om at støtte forslaget til 3 kandidater, idet vi anser dette valg for så vigtigt, at vi skal sikre en samling af stemmerne bedst muligt, og dermed forbedre sandsynligheden for at få valgt minimum 2 Silkeborg-kandidater ind i regionsrådet.

Kommende Kommunalvalg:

Emnet gav en bred dialog om det kommende valg, hvor Blicheregnen er repræsenteret ved Kern Oddershede og Anders Ahrenfeldt.

Vi har fra Blicheregnen et stort ønske om at være lokalt repræsenteret i Venstres byrådsgruppe, hvilket ikke er tilfældet efter Linda Lyngsøs exit fra Venstre.

Eventuelt:

Her var der ingen officielle punkter, hvorfor punktet blev til en kaffesnak om politik og andet.

På vegne af Blicheregnens Venstrevælgerforening

Morten Vehl Revsbeck

___________________________________________________________________________________