Demokrati og nærdemokrati - hinandens modsætninger?

5. oktober 2017

af Poul Dahl, byrådsmedlem (V)

Onsdag den 4.oktober havde kommunen indkaldt til borgermøde i Lemming forsamlingshus. Anledningen var en konkret ansøgning om etablering af et biogasanlæg i området, og mødets formål var at give mulighed for dialog mellem Organisationen bag projektet, kommunens forvaltning, de ansvarlige politikere og ikke mindst områdets borgere.

Som deltager oplevede jeg en god og relevant dialog. Ansøgeren til projektet forklarede fakta omkring etableringen og driften af et muligt biogasanlæg, repræsentanter fra kommunens forvaltning oplyste fakta omkring hvorvidt regler og love kunne overholdes, og de ansvarlige politikere forklarede forløbet af den politiske beslutningsproces.

Herefter kunne de næsten 200 fremmødte stille spørgsmål og give udtryk for deres bekymringer omkring de påvirkninger et evt. Biogasanlæg ville medføre for lokalområdet.

Som det  blev udtrykt af flere, såvel lokale borgere og fremmødte byrådspolitikere, er vi alle enige om behovet for at prioritere den "grønne energi" i form af bl.a. vindmøller og biogasanlæg, men ingen har lyst til at det bygges i "vores baghave".

Den holdning har jeg stor respekt for, og som byrådsmedlem og formand for Nærdemokratiudvalget er jeg ikke i tvivl om betydningen af et velfungerende nærdemokrati.

På min vej hjem fra mødet kom jeg alligevel som så ofte før til at spekulere over forholdet mellem demokrati og nærdemokrati. I hvor høj grad skal jeg som folkevalgt politiker for hele vores kommune tilgodese lokale ønsker på bekostning af helheden eller omvendt. Er demokrati og nærdemokrati i virkeligheden hinandens modsætning?

Personligt er jeg ikke i tvivl om svaret på dette spørgsmål. Nej, demokrati og nærdemokrati er IKKE hinandens modsætning. Tværtimod så er et stærkt demokrati og et velfungerende nærdemokrati hinandens forudsætning, men det forudsætter, at vi alle forstår og respekterer hinanden og de demokratiske spilleregler.

Det er også helt afgørende, at vi som ansvarlige, folkevalgte politikere har modet og viljen til udvise den nødvendige demokratiske handlekraft, når vi skal træffe de beslutninger, vi er valgte til at skulle træffe.