Budgetaftale 2019

8. oktober 2018

Alle partier - med undtagelse af Enhedslisten - er enige om Silkeborg Kommunes budget for 2019.

Budgettet 2. behandles i uge 41 og indeholder mange gode elementer. Vi husker alle situationen tilbage i 2010, hvor der skulle skæres drastisk ned over en bred kam. Den situation ønsker Venstre aldrig vi kommer i igen, så et budget i balance er en klar forudsætning. Altså en robust økonomi med en ikke disponeret kassebeholdning på 250 mill.kr., nettoafdrag på gæld i størrelsesorden 10-15 mill.kr og et anlægsniveau på 250 mill.kr.

Helt som sædvanligt har udgangspunktet været, at de forskellige udvalg skulle finde 1%’s effektivisering.

Og til almen oplysning, så er budgettet for 2019 på hele 5,5 Milliarder kr.

De væsentlige ændringer til budgettet for 2019 er:

Børn og Unge

I denne omgang blev Børne- ungeområdet friholdt for 1%’s effektivisering, da konstitueringsaftalen indeholdt en passus om, at skoleområdet skulle løftes i niveau.

Det ville således ikke give mening, at fastholde en effektivisering, for derefter at tilføre midler igen.

Børne- og Ungeområdet tilføres 20 mill.kr pr. år de næste 4 år, så man ender med et samlet løft på 80 mill.kr pr. år. Det er historisk, og vi har gode venstrefolk i Børne- Ungeudvalget, som vil sikre at vi nu bruger pengene med omtanke og ikke ”snolder” pengene væk. Udover de 20 mill.kr får skoleområdet også ekstra 5 mill.kr. i 2019, som et engangsbeløb. Vi vækster og det betyder flere børn. Til at imødegå dette pres tilføres Dagpleje og daginstitutioner 4 mill.kr. og der disponeres 2,7 mill.kr. til drift- og lejeudgifter i forbindelse med midlertidige pasningstilbud. Området tilføres således 31,7 mill.kr. 2019 ( plus den manglende effektivisering) 

Forsorgshjem

Med særlig fokus på unge etableres et nyt forsorgshjem på Tulipanvej og tilbuddet på Borgergade flytter således, når det nye står klart i 2020. Investeringen bliver på 6,3 mill.kr.

Handicap- og psykiatriområdet

Socialområdet får et permanent løft på 4 mill.kr idet området har oplevet en stigende efterspørgsel. Der igangsættes en analyse af hele området, så Byrådet i foråret 2019 bibringes et overblik/viden med den kommende udvikling indenfor området.

Ungestrategiudvalget

Ungestrategiudvalget, som Mads Frandsen er formand for, får tildelt 150 t.kr. i støtte til implementeringen af de indsatser, som udvalget kommer med.

Svømmecenter

Til erstatning for Svømmecenter Nord bygges et nyt svømmecenter på Søholt. Der er øremærket et beløb på op til 50 mio. kr. til et nyt svømmecenter. Lokalplanarbejdet sættes i gang i 2018. Der er enighed om, at et salg af grunden ved Svømmecenter Nordvest skal indgå i finansieringen af Silkeborg Svømmecenter. 

Styrkelse af kulturlivet

Kulturlivet sprudler og området tilføres frie midler på i alt 300 t.kr.    

Kort før sin død i maj 2018 donerede kunstneren Per Kirkeby sit private arkiv til Museum Jorn, der rummer Danmarks største kunstsamling næst efter Statens Museum for Kunst. Per Kirkeby Arkivet består af titusindvis af arkivalier, bl.a. fotografier, notesbøger, skitser, korrespondance, dagbøger, publikationer af og om Kirkeby, filmmateriale og manuskripter, avisudklip, plakater, gipsmodeller, trykstokke, bogomslag, personlige genstande, arbejdsredskaber og rejseinventar. For at understøtte den enorme registrerings- og bevaringsopgave, som arven giver Museum Jorn, afsættes 500 t.kr. i 2019.

Styrket elitesatsning 

Silkeborg Kommune har de senere år haft stor succes med at satse på elitearbejde målrettet de mange talenter indenfor løb, kajak, roning, motorsport, cykling m.fl. Flere skoler har i dag eliteklasser, der giver udøverne mulighed for at dyrke deres sport, og EliteSilkeborg understøtter arbejdet med talentudvikling og elitearbejde.

Idrætsklubberne indenfor de ”ikke professionelle sportsgrene” er udfordrede, når en udøver udtages til enten VM, EM eller et World Cup. For at styrke talentarbejdet og udvikling af rollemodeller afsættes 150.000 kr., der kan søges af unge under 25 år til rejser og ophold, når de er udtaget til VM, EM og World Cup

Klimaindsatser - Gudenåen

Klimaændringer forårsager i stigende grad oversvømmelser hos lodsejerne langs Gudenåen. Som en del af klimatilpasning afsættes der en pulje, hvor lodsejere efter ansøgning kan få tilskud til at plante nye træer langs åen som et virkemiddel for at tilbageholde noget af det vand, som løber til Gudenåen. Der afsættes 200 t.kr. om året. 

Trafiksikkerhed, veje og stier 

Åbningen af Motorvejen har betydet væsentligt mere trafik på Viborgvej. I myldretiden glider trafikken, men det er problematisk for trafikanter at krydse eller komme ud på Viborgvej. For at øge trafiksikkerheden og mulighederne for at komme over eller ud på Viborgvej, skal der etableres intelligent trafikregulering ved Kjellerup og Vinderslev. 

For at skabe en mere sikker skolevej mellem Grauballe og Silkeborg etableres som et forsøg en ny afmærkning mod kørebanen i 2019.

Der er bred enighed om at fremme, at flere vælger cyklen til transport. Der afsættes 500 t.kr. til at flette cykelstier sammen og skabe gode cykelforbindelser samt til en cykelkampagne. 

Parterne er enige om at undersøge mulighederne for at tilbyde 2 timers gratis parkering på de kommunale parkeringspladser i Silkeborg midtby fra 2019. Der afsættes en pulje på 5 mill.kr. til merudgifter/mindre indtægter i forbindelse hermed. 

Renovering af Trækstien 

For at styrke Silkeborg som Danmarks Outdoor Hovedstad og sikre borgerne en god adgang til naturen renoveres Trækstien på den resterende del af strækningen fra Silkeborg til Kongensbro i samarbejde med Naturstyrelsen. Hertil anvendes i 2018/2019 2,9 mill.kr. fra vækstpuljen og 2 mill.kr. fra puljen til medfinansiering af lokalt initierede projekter.  

Kassebeholdningen

I 2019 kommer vi til at trække 35 mill.kr. af kassebeholdningen til finansiering af det kommende svømmecenter samt finansieringsudlæg til den nye ringsvejsbro over Gudenåen. Udgifterne til ringsvejsbroen refunderes senere af Staten.

Konklusion

Dette var et udsnit af budgettet for 2019 – for detaljer kan det anbefale at se hele budgetaftalen på kommunens hjemmeside, hvor det samlede budget kan findes.